Speedcar action this Saturday at Avalon Raceway plus Wingless in support
Be There!!
V0 Grant Patton
V2 Paul Farrell
V4 Stuart Ferguson
V5 Glen Wiles
V8 Jack Day
V10 Travis Mills
V15 Andy Pearce
V17 Mitch Whiting
V18 David Alford
N21 Robert Mackay
V22 Joe Lostitch
V25 Matt Papa
V26 TBA
V39 Nick Parker
V44 Luke Ferguson
V55 Toby Smith
V57 Troy Wolley
V59 Ashley Booker
V64 Mark Brown
V72 Glen Shaw
V88 Craig Smith
V96 Keith Astrella
V97 Kaidon Brown